Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Äldre kvinna i gul blus

Titel

Hjärtsvikt räknas till en av våra folksjukdomar och i Sverige lever ungefär 250 000 personer med hjärtsvikt. Trots detta är det få som känner till sjukdomen. Då symtomen ofta är diffusa kan hjärtsvikt vara svårt att upptäcka. Därför behöver vi öka kunskapen kring hjärtsvikt så fler kan upptäcka sjukdomen i tid och få tillgång till behandling.

Genom att öka kunskapen kring hjärtsvikt och dess symptom kan vi bidra till att:

1

Förebygga hjärtsvikt genom att påverka riskfaktorer som är kopplade till sjukdomen

2

Fler kan upptäcka sjukdomen i tid och få behandling som kan bromsa sjukdomsförloppet

3

Förbättra livskvaliteten för de som lever med hjärtsvikt, både de drabbade och deras anhöriga

4

Minska antalet sjukhusinläggningar och dödfall på grund av hjärtsvikt

VILKA ÄR SYMTOMEN?

Risken för att insjukna i hjärtsvikt ökar med stigande ålder. Då symtomen ofta är diffusa och kommer smygande kan det vara svårt att upptäcka hjärtsvikt. Symtom som andfåddhet och trötthet är vanliga men misstas ofta som typiska tecken på naturligt åldrande eller kopplas ihop med andra orsaker.

Vanliga symtom vid hjärtsvikt

VILKA ÄR SYMTOMEN?

Risken för att insjukna i hjärtsvikt ökar med stigande ålder. Då symtomen ofta är diffusa och kommer smygande kan det vara svårt att upptäcka hjärtsvikt. Symtom som andfåddhet och trötthet är vanliga men misstas ofta för att vara tecken på exempelvis naturligt åldrande eller andra orsaker.

Andfåddhet

Nattlig hosta

Svullna ben

Trötthet

Ansträngdhet

Vardagliga aktiviteter som att gå i trappor eller uppförsbackar blir ansträngande.

Koncentrationssvårigheter

Om du upplever symtom som kan kopplas till hjärtsvikt bör du kontakta vården eftersom en tidig diagnos och behandling kan bromsa sjukdomsförloppet och förbättra sjukdomen. Om du skulle få akuta symtom som svår andnöd eller ont i bröstet ska du genast ringa 112.

HJÄRTSVIKT, VAD ÄR DET?

De som drabbas av hjärtsvikt upplever ofta en orkeslöshet och att vardagliga aktiviteter blir alltmer ansträngande. Eftersom symtomen ofta är diffusa och kommer smygande kan det vara svårt att koppla samman dem som tecken på hjärtsvikt.

Hjärtsvikt är alltid allvarligt, men det finns olika behandlingar som kan förbättra hjärtats arbetsförmåga. Ökad kunskap kring hjärtsvikt, hur det kan förebyggas och behandlas samt vilka riskfaktorer och symtom som finns, kan göra skillnad för personer i riskzonen för hjärtsvikt och även för dem som redan har fått en diagnos.

 

Hjärtsvikt är inte...

detsamma som hjärtinfarkt. Hjärtsvikt ökar dock risken att drabbas av hjärtinfarkt likaså kan hjärtinfarkt öka risken för att utveckla hjärtsvikt. Även om hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom så betyder det inte att livet är slut. Över 64 miljoner människor lever med hjärtsvikt runt om i världen.

Vid hjärtsvikt orkar inte hjärtat pumpa ut så mycket blod som kroppen behöver.

Vad orsakar hjärtsvikt?

Det finns flera riskfaktorer som kan öka risken för att utveckla hjärtsvikt. Vissa av dessa faktorer kan du själv påverka och andra inte.

Några av de mest vanliga riskfaktorerna är:

 • Högt blodtryck

  Högt blodtryck

 • Diabetes

  Diabetes

 • Tidigare hjärtinfarkt eller kranskärlssjukdom

  Tidigare hjärtinfarkt eller kranskärlssjukdom

 • Övervikt

  Övervikt

 • Medfödda hjärtproblem

  Medfödda hjärtproblem

Personer med diabetes har mer än dubbelt så hög risk att drabbas av hjärtsvikt jämfört med icke-diabetiker.

För att diagnostisera hjärtsvikt behöver läkaren få en samlad bild baserad på flera undersökningar och tester som vägs ihop.

 • Tidigare sjukdomshistoria

 • Hjärt-lungröntgen

 • Blodprov

 • Läkarundersökning

 • Symtom

 • EKG och ultraljud

Vad händer om jag drabbas av hjärtsvikt?

Att få diagnosen hjärtsvikt kan skapa oro både hos den som drabbas och dess anhöriga. Hur mycket vardagen och dagliga aktiviteter påverkas beror på hjärtsviktens svårighetsgrad. Det är därför viktigt att sjukdomen upptäcks i tid eftersom en tidig diagnos och behandling kan bromsa sjukdomen.

Syftet med behandlingen är att man ska må så bra som möjligt och orka mer, minska symtom, slippa sjukhusvård och förlänga livet. Läkemedel tillsammans med förändring av levnadsvanor är viktiga delar i behandlingen, men det gäller att också lyssna på kroppens signaler och hitta en balans i livet. I de allra flesta fall kan hjärtsvikten kontrolleras och behandlas så att man kan leva ett gott liv.

Motion är bra för hjärtat och för välbefinnandet och personer med hjärtsvikt bör därför träffa en sjukgymnast för att få hjälp att anpassa sin motion. En arbetsterapeut kan hjälpa till att hitta sätt och strategier för att underlätta i vardagen.

 

VAD DU SJÄLV KAN PÅVERKA

Så här kan du hjälpa ditt hjärta

Vissa livsstilsfaktorer ökar risken för hjärtinfarkt, men små förändringar i vardagen kan ha inverkan på din hälsa och förbygga hjärtsvikt och/eller minska risken för komplikationer.

Du kan MINSKA RISKEN för att utveckla hjärtsvikt genom att: 

 • Sluta röka

  Sluta röka

 • Äta hälsosamt och varierat

  Äta hälsosamt och varierat

 • Stressa mindre

  Stressa mindre

 • Regelbunden fysisk aktivitet

  Utföra regelbunden fysisk aktivitet

 • Hålla koll på vikten

  Bibehålla en hälsosam kroppsvikt

Om du har fått DIAGNOSEN hjärtsvikt kan dina symtom förbättras av:

 • Regelbunden anpassad fysisk aktivitet

  Regelbunden anpassad fysisk aktivitet

 • Begränsat intag av salt

  Begränsat intag av salt

 • Näringsrika måltider

  Näringsrika måltider

 • Begränsat vätskeintag (max 2 liter per dag)

  Kontrollerat vätskeintag

 • Hålla koll på vikten

  Att hålla koll på vikten

HJÄRTSVIKT I FRAMTIDEN

Genom kunskap, forskning och mer resurser är målet att förebygga och förbättra prognosen vid hjärtsvikt.

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som drabbar människor världen över. Det finns mer som kan göras för att förbättra livet för de som drabbas och deras anhöriga, utöver forskning och moderna behandlingar.

Vi behöver öka kunskapen kring hjärtsvikt så att sjukdomen upptäcks i tid och att fler får tillgång till behandling

Hjärtsvikt idag

Cirka 250 000 människor lever med hjärtsvikt i Sverige – och antalet förväntas stiga med en åldrande befolkning.

Många drabbade har även andra sjukdomar som diabetes, högt blodtryck eller njursjukdom.

Hjärtsvikt är ett växande globalt problem

Framtida målsättningar

Om fler får möjlighet till en tidig diagnos och behandling kan sjukdomsförloppet bromsas, symtom lindras och överlevnaden öka.

Hjärtsvikt är idag den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning i Sverige och ca 40 000 patienter vårdas varje år på sjukhus på grund av hjärtsvikt.

Vi behöver öka kunskapen kring hjärtsvikt, både hos allmänheten och beslutsfattare.

Genom att uppmärksamma hjärtsvikt kan vi sprida kunskapen kring denna allvarliga sjukdom.

Även om överlevnaden för hjärtsviktspatienter har förbättrats behövs mer forskning och resurser för att hitta nya sätt att förebygga hjärtsvikt och förbättra prognosen.

Genom mer forskning och resurser kan vi hitta nya sätt att förebygga och behandla hjärtsvikt. Varje nytt behandlingsalternativ ökar möjligheten att individanpassa behandlingen och förbättra prognosen.

Trots att hjärtsvikt är en folksjukdom är det få som känner till sjukdomen och dess symtom, och många väntar med att söka vård.

Ökad kunskap och information kring vanliga symtom vid hjärtsvikt kan hjälpa personer att söka vård i ett tidigt skede och därmed öka möjligheterna till ett längre liv och högre livskvalitet.

Hjälp till att sprida kunskapen kring hjärtsvikt så att fler känner till riskfaktorer och symtom.